ก.พนิต ขายฝาขวด จุกขวด ขวดไวน์ แค๊ปซีลขวด พลาสติกหุ้มปากขวด

บทความ

เบนโทไนท์

14-07-2564 15:04:05น.

เบนโทไนท์เป็นก้อนดินเหนียว MONTMORILLONITS ปริมาณสูงและมีโครงสร้างที่ผิวหน้าละเอียด มีคุณสมบัติในการพองตัวในน้ำได้ดี มีพื้นที่ผิวประมาณ 300-400 ตารางเมตร/กรัม เบนโทไนท์มีประจุบวกในไวน์ และมีความสามารถในการดึงโปรตีนที่ไวต่อความร้อนออกมา

การใช้เบนโทไนท์ : ปริมาณที่ใช้ 5 กรัม ละลายในน้ำ 100 มิลลิลิตร เขย่าอย่างแรง ให้ละลาย ทิ้งไว้ค้างคืนเพื่อให้พองตัวเต็มที่ หากต้องการรีบใช้ อาจเร่งให้เกิดการพองตัวโดยตั้งไฟประมาณ 60 องศาเซลเซียส 10 นาที ทิ้งไว้ให้เย็น ใช้สารละลายนี้ 5 - 20 มิลลิลิตรต่อไวน์ 1 ลิตร ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความขุ่น (อาจต้องหาปริมาณความเข้มข้นที่เหมาะสมด้วยวิธีที่เรียกว่า BENTO TEST) คนให้เข้ากันจนทั่ว ปล่อยทิ้งไว้ให้ตกตะกอนนอนก้นจนไวน์ใส ใช้เวลาประมาณ 1 - 3 วัน ใช้สายยางดูดเฉพาะส่วนในใส่ภาชนะที่สะอาด การตกตะตอนด้วยวิธีนี้อาจทำพร้อมกับการหยุดการหมักก็ได้ (วิลาวัลย์, 2528)

ปัจจัยที่มีผลต่อการกำจัดโปรตีนในไวน์โดยเบนโทไนท์ได้แก่

  1. การเตรียมเบนโทไนท์ เช่น การละลายในน้ำอุ่น จะมีประสิทธิภาพมากกว่าการละลายในน้ำเย็น และการใช้น้ำเป็นตัวทำละลาย จะมีประสิทธิภาพมากกว่าการใช้ไวน์ เพราะจะทำให้เบนโทไนท์บางส่วนรวมกับอนุภาคที่ตกตะกอนโดยเบนโทไนท์ได้
  2. ความเป็นกรดของไวน์ พบว่าที่ความเป็นกรดด่างต่ำ จะทำให้เบนโทไนท์มีประสิทธิภาพมากขึ้น เพราะเป็นการเพิ่มประจุบวกแก่โปรตีน จึงทำให้การตกตะกอนกับเบนโทไนท์ ซึ่งจะมีประจุลบได้ดี
  3. ปริมาณแทนนิน ถ้ามีในปริมาณต่ำการกำจัดโปรตีนจะมีผลในการตกตะกอนแทนนินเช่นกัน
  4. องค์ประกอบของไวน์ ถ้าโซเดียมอิออนในเบนโทไนท์ถูกแทนที่โดยอิออนประจุบวก (divalent cation) จะทำให้การตกตะกอนโปรตีนลดลง เพราะการ ตกตะกอนจะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อมีความเข้มข้นของอิออนประจุสองบวกในไวน์มากกว่า 4 มิลลิอิควิวาเลนซ์/ลิตร ซึ่งสามารถแก้ไขโดยการเติมแมกนีเซียมคลอไรด์ลงไปเล็กน้อย
  5. ปริมาณแอลกอฮอล์ ถ้ามีปริมาณที่สูงจะเพิ่มประสิทธิภาพในการกำจัดโปรตีน
  6. อุณหภูมิ การเพิ่มอุณหภูมิทำให้การกำจัดโปรตีนเพิ่มขึ้น
  7. สารประกอบคอลลอยด์ ถ้ามีมากการตกตะกอนโปรตีนจะมาก

ข้อดีของเบนโทไนท์

คือการดึงเอาโปรตีนออก ป้องกันการขุ่นเนื่องจากธาตุทองแดงและเหล็ก ดูดซับสารที่จำเป็นในการเจริญเติบโตของยีสต์ สารออกซิไดส์ และวัตถุอื่นๆ

ข้อเสียของเบนโทไนท์

คือ การทำให้เกิดการแลกเปลี่ยนของธาตุต่างๆ เช่น โซเดียม โปแตสเซียม แคลเซียม และแมกนีเซียม การดูดซึมแสงดึงพวกวิตามินออกมา และเกิดการตกตะกอนมากเกินไป (ปราโมทย์, 2531)

ที่มา http://agro-industry.rmutsv.ac.th/agro/alcoholic/unit4/finning.htm